انواع ماسک تنفسی

تمامی ماسک ها دارای تاییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت و کار می باشد و به علت داشتن سوپاپ هوا از افزایش هوای گرم و تجمع بوی بازدم جلوگیری کرده و تنفس در هوای گرم و مرطوب را راحتتر میکند.