ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه های تیپ آتش نشانی

شنبه, 30 شهریور 1398 04:30 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(3 رای)

 

 

ضوابط و مقررات طراحی
ایستگاه های تیپ آتش نشانی

ضوابط و مقررات طراحی
ایستگاه های تیپ آتش نشانی
-1 اتاق اطلاعات و مخابرات
-1-1 این اتاق جهت ایجاد امکان شنیدن کامل می باید عایق صوتی شده باشد .
-2-1 این اتاق باید به گونه ای طراحی و مکان یابی شود که از دید کامل به شبکه حرکتی مجاور
ایستگاه خروجی آشیانه ها و ورودی ای ستگاه برخوردار بوده و ورود و خروج کلیه افراد را به
ساختمان زیرنظر داشته باشد و کنترل کند .
-3-1 قسمت جلوی این محل از شیشه طوری نصب می گردد تا شخص بتواند دید با زاویه 180 درجه
داشته باشد .
-4-1 این اتاق باید از مصالح ضد حریق ساخته شده باشد تا از کلیه زیان های تخریب کننده که باعث
کندی واکنش دستگاه های هشداردهنده می شود در امان باشد .
-5-1 در این اتاق می باید فضای لازم جهت نصب جداول و نقشه های ضروری بر روی دیوار پیش
بینی شده باشد .
-6-1 برای پرسنل کشیک شب می باید یک تختخواب (ترجیحاً تاشو) پیش بینی کرد .
-7-1 این اتاق می باید دارای ارتباط ارتباط و دسترسی مطلوب با آشیانه وسایل نقلیه باشد .
-8-1 فضای نگهبانی و اتاق مخابرات می باید در مقابل تابش اشعه خورشید و خیرگی ناشی از آن
محافظت شده باشد .
-9-1 سطح زیاد شیشه در فضای نگهبانی و اتاق مخابرات نباید باعث ایجاد اثر گلخانه ای و افزایش
زیاد دمای فضای مذکور شود .
-2 آشیانه
-2-1 کلیات
-2-1-1 محل خروجی وسایل نقلیه باید کاملاً قابل رؤیت و جلو دید نگهبان و مسئول مخابرات باشد.
-2-1-2 در ایستگاه های که جایگاه وسایل نقلیه در مجاورت شبکه حرکتی است حرکت وسایل نقلیه
با دنده عقب از شبکه حرکتی به جایگاه یا محوطه اکیداً غیرقابل قبول است .
-2-1-3 لازم است برای سهولت رفت و آمد و جابجا کردن وسایل نقلیه عملیاتی یک جایگاه جداگانه
برای رئیس ایستگاه احداث گردد به نحوی که مسیر رفت و آمد اتومبیل از مسیر اصلی آنها
جدا باشد .
-2-1-4 اتاقهای مجاور آشیانه باید حداقل با 15 سانت ی متر اختلاف سطح بالاتر از کف ساخته شود
تا از نفوذ گاز منواکسید کربن وسایل نقلیه و نشت یا سرازیر شدن آب حاصل از شستشوی
آشیانه مصون باشند .
-2-2 ابعاد
-2-2-1 در ایستگاه هایی که بیش از یک وسیله در آن جا دارد حداقل عرض جایگاه وسایل نقلیه 5
0 متر فاصله با ستون ها و درب ها الزامی است . / متر است که از هر طرف رعایت 9
6 متر باشد . / -2-2-2 در ایستگاه با یک جایگاه می باید عرض جایگاه 2
-2-2-3 برای احداث یک جایگاه فضایی به عمق 15 متر و برای احداث دو جایگاه پشت سرهم
فضایی به عمق 24 متر و حداقل ارتفاع 4 متر (در بحرانی تر ین وضعیت ) بدون هیچگونه
مانعی بر سر راه در نظر گرفته شود .
4 متر است . / 3 متر و عرض آن 20 / -2-2-4 حداقل ارتفاع درب آشیانه 6
-2-2-5 حداقل عمق محوطه روبروی جایگاه 9 متر است .
-2-3 فضاهای جانبی
- -2-3-1 در مجاورت آشیانه : 1- انبار فوم جهت انبار کردن این مواد در گالن های مخصوص . 2
انبار شیلنگ های یدک شامل اتاق بسیار تمز و خشک با امکان تهویه طبیعی و نصب قفسه
ها با چنگک هایی که محل آویزان کردن سر لوله ها است . 3- محل دستگاه های تنفسی
با تهویه مناسب به هوای باز و امکان نظافت در حد بالا و 4- بخش شارژ باطری شامل یک
اتاق تمیز با هوای مطبوع و تازه با کابینت های درب دار مجهز به وسایل شارژ باطری
متناسب با ابعاد و کلاس ایستگاه می باید پیش بینی گردند .
-2-3-2 برای جلوگیری از انتشار دود ناشی از احتراق موتور وسایل نقلیه عملیاتی باید از لوله های
خرطومی که به لوله اگزوز آنها متص ل می شوند و از طریق شبکه لوله کشی شده در کف یا
سقف دود را به خارج از فضای آشیانه هدایت می کنند استفاده کرد .
-2-3-3 پیش بینی یک چاله سرویس جهت بازدید و تعمیرات جزیی وسایل نقلیه عملیاتی در محوطه
یا آشیانه وسایل نقلیه الزامی است (از این مکان می توان جهت شستن وسایل نقلیه نیز
استفاده کرد .)
-2-3-4 پیش بینی فضاهای جانبی در زیرزمینی که فاقد دسترسی مناسب است مجاز نمی باشد .
-2-4 درب های آشیانه
-2-4-1 جهت کنترل وضعیت حرارتی آشیانه و نیز امنیت آن نصب درب در ورودی و خروجی آشیانه
الزامی است .
-2-4-2 لولاهای به کار ر فته در درب های آشیانه باید از مقاومت کافی در برابر لنگر ایجاد شده در
اثر وزن و طول زیاد درب ها برخوردار باشند .
-2-4-3 در ایستگاه های بدون پرسنل در زمان مأموریت ، می بایست سیستم باز و بسته شدن درب
به گونه ای باشد تا باعث تأخیر در اعزام گروه به مأموریت نگردد .
-2-4-4 استفاده از سیستم الکتریکی جهت باز و بسته شدن دربها الزامی است .
-2-4-5 ضروری به نظر می رسد درب های مذکور به ژنراتورهای اضطراری برق وصل باشد که در
هنگام خاموشی برق نیز با مشکلی روبرو نشوند .
-2-4-6 کلیه آلات و ابزارهای اتوماتیک که برای باز کرد ن درب ها نصب می گردد باید به طریقی
تنظیم شده باشند که در صورت قطع برق یا پریدن فیوز و کار نکردن ژنراتورهای اضطراری ،
باز کردن درب به طریق دستی به فوریت امکان پذیر باشد .
-2-4-7 جهت اطلاع افراد و وسایل نقلیه عبوری مجاور ایستگاه از زمان شروع عملیات ، می باید به
نصب چراغ گردان در محلی که به خوبی قابل رؤیت باشد اقدام کرد .
-2-5 محل شستشو
-2-5-1 پیش بینی مکان مناسب جهت شستن وسایل نقلیه در محوطه یا آشیانه الزامی است .
-2-5-2 محل شستشوی ماشین ها باید به وسیله یک کانال مناسب از محوطه ای که وسایل نقلیه
نگهداری می شوند جدا گردند .
-2-6 مواد و مصالح
-2-6-1 محوطه تردد وسایل نقلیه عملیاتی و آشیانه می باید با مواد و مصالح مناسب جهت هدایت
آبهای سطحی به کانال های پیش بینی شده برای این منظور شیب بندی شوند .
-2-6-2 دیوارهای آشیانه باید از نوع موادی ساخته شود که به راحتی قابل شستشو باشد و در کف
این محل باید به اندازه کافی سوراخ های آب ریز جهت تخلیه آب های ریخته شده در اثر
شستشو کار گذارده شود . این کار امکان شستشو با شیلنگ را در این مکان میسر و آسان
می کند . ضمناً شیرهای آب گرم و سرد در مرکز و در کناره دیوارها باید نصب گردد بحدی
که رفع نیاز شود .
-2-6-3 جایگاه های وسایل نقلیه ماشین آتش نشانی باید از مصالح غیر لغزنده مقاومی ساخته شوند
که به هیچ عنوان چه در شرایط مرطوب لغزنده نباشند .
-2-4-6 سطح زمین این محوطه باید از بتونی ساخته شود که هر یک مترمربع آن تحمل وزن 610
کیلوگرم را داشته باشد .
-2-7 ورودی و خروجی
-2-7-1 باید توجه داشت که خروجی ایستگاه در مکانی پیش بینی شود که اراضی مجاور آن فاقد
کاربری مزاحم و یا ترافیک زیاد باشد .
-2-7-2 توصیه اکید می گردد که ایستگاه و آشیانه دارای یک ورودی و خروجی مستقل از یکدیگر
باشند تا در صورت مسدود شدن یکی امکان استفاده از دیگری وجود داشته باشد .
-2-8 تهویه و نور
-2-8-1 در صورت استفاده از فن جهت تخلیه دود ناشی از وسایل نقلیه داخل آشیانه باید توجه داشت
که موقعیت فن ها به گونه ای در نظر گرفته شود تا باعث آزار و آلودگی هوای کاربری های
مجاور نگردد .
-2-8-2 تهویه آشیانه باید به گونه ای صورت گیرد تا دود ناشی از وسایل نقلیه کاملاً از فضای آشیانه
دفع گردد تا باعث آزار و ناراحتی کارکنان نشود و بهداشت و سلامت آنان را به مخاطره
نیاندازد .
-2-8-3 سطوح نورگیر ساختمان آشیانه باید به اندازه باشد که در تمام سا عات روز حتی المقدور نور
طبیعی کافی جهت فعالیت را تأمین کند .
-2-9 شیب
-2-9-1 شیب عمومی آشیانه نباید به اندازه باشد تا احتمال حرکت وسایل نقلیه در حالت پارک وجود
1 درصد است که جهت رفع آبهای سطحی کف / داشته باشد . حداکثر میزان این شیب 5
آشیانه الزامی است .
-2-9-2 در محل خروج وسایل نقلیه از آشیانه نباید شیب مثبت که باعث تأخیر در حرکت ،
سرخوردن و خاموش شدن آنها می گردد وجود داشته باشد .
-3 آسایشگاه
-3-1 فضای رختکن ، سرویس های بهداشتی ، دوش ها و کمدخانه (جهت نگهداری لباس رسمی آتش
نشان ها ، پتو و بالش ، لوازم شخصی و ...) ضمن این که باید در مجاورت استراحتگاه باشند ولی
موقعیت آنها نباید به گونه ای باشد که استفاده از آنها باعث ایجاد سر و صدا و سلب آسایش
کارکنان در حال استراحت گردد .
-3-2 فضای استراحتگاه باید حتی المکان از سکوت و آرامش کافی برخوردار باشد . لذا مجاورت این
فضا با فضاهایی که به واسطه عملکردشان مولد سر و صدای مزاحم جهت استراحت کارکنان می
باشند مجاز نیست .
-3-3 موقعیت فضای استراحتگاه در ایستگاه باید به گونه انتخاب گردد تا سر و صدای ناشی از کاربری
های مجاور ایستگاه باعث ایجاد اختلال در استراحت کارکنان نگردد .
-3-4 استفاده از تخت های دو طبقه در استراحتگاه مجاز نمی باشد .
5 مترمربع در نظر گرفته شود . / -3-5 سرانه خوابگاه به ازای هر تخت 7
-3-6 حداقل حریم خصوصی هرفرد در حال استراحت در استراحتگاه می باید از طریق پیش بینی یک
پرده دور تخت تأمین گردد .
-3-7 استراحتگاه باید دارای دسترسی بسیار سریع و ایمن به آشیانه باشد .
-4 اتاق فرمانده
-4-1 اتاق فرمانده ایستگاه می باید به اتاق مخابرات و نگهبانی ارتبط و دسترسی سریع داشته باشد .
-4-2 در اتاق فرمانده می باید فضای کافی جهت تختخواب (ترجیحاً تاشو ) ، میزکار و بایگانی پ رونده ها
پیش بینی شده باشد .
-5 آشپزخانه
-5-1 موقعیت و طراحی آشپزخانه باید به گونه ای باشد که باعث انتشار بوی غذا در فضای ایستگاه
نگردد و از نور و تهویه طبیعی و مصنوعی مناسبی برخوردار باشد .
-5-2 در آشپزخانه ایستگاه می باید متناسب با ابعاد و کلاس ایستگاه فضای کافی جهت یک اجاق گاز ،
سینک ظرفشویی ، یخچال ، انباری کوچک و کابینت در نظر گرفته شود .
-5-3 در کفسازی ، دیوارها و سقف آشپزخانه باید از مصالح قابل شستشو استفاده گردد .
-5-4 آشپزخانه می باید ارتباط و دسترسی مناسبی با غذاخوری و نشیمن داشته باشد .
-6 اتاق سخنرانی و کلاس درس
-6-1 در کلیه ایستگاه های آتش نشانی متناسب با ابعاد و کلاس ایستگاه می باید فضایی جهت اتاق
سخنرانی و کلاس درس مجهز به وایت برد ، پرده نمایش فیلم و اسلاید و سایر لوازم سمعی و
بصری پیش بینی گردد .
-7 ورزش
-7-1 در کلیه ایستگاه های آتش نشانی متناسب با ابعاد و کلاس ایستگاه می باید فضای مناسبی جهت
فعالیت های ورزشی از قبیل تنیس روی میز ، بدنسازی و ... پیش بینی گردد .
-7-2 در کلیه ایستگاه های آتش نشانی متناسب با ابعاد و کلاس ایستگاه می باید محوطه باز مناسبی
جهت فعالیت های ورزشی از قبیل والیبال ، بسکتبال ، فتوبال گل کوچک و ... پیش بینی گردد .
-8 کمک خانه  رختکن  خشک کن  شستشو
-8-1 در آشیانه و یا در مجاورت آن پیش بینی فضاهای سرویس های بهداشتی ، رختکن ، دوش بعد از
عملیات ، جمع آوری ، شستشو و خشک کردن لباس های کثیف بعد از عملیات و پاشویه الزامی
است .
-8-2 در آشیانه و یا در مجاورت آن پیش بینی فضای کمدخانه جهت لباس های مخصوص کاز شامل
کلاه آتش نشانی ، اورکت ، چکمه ، دستکش و ... الزامی است .
-8-3 به علت وجود رطوبت در فضای خشک کن نصب هواکش اجباری است .
-8-4 رختشویخانه و فضای خشک کن البسه می باید در مجاورت یکدیگر پیش بینی شوند .
-9 انبار عمومی
-9-1 یک انباری جهت نگهداری وسایل عمومی از قبیل کاغذ ، صابون ، لامپ الکتریکی ، واکس و
کلیه لوازم ضروری دیگر یک انباری جهت وسایل نظافت ایستگاه و یک ا نباری جهت نگهداری
ابزارآلات تعمیرات وسایل نقلیه عملیاتی و تأسیسات ایستگاه می باید متناسب با ابعاد و کلاس
ایستگاه در مکان مناسب پیش بینی گردد .
-10 میله فرود
-10-1 از میله فرود فقط باید برای یک طبقه ارتفاع استفاده کرد و هرگز نباید در ساختمان های چند
طبقه جهت فرود از یک طبقه به طبقه دیگر از میله فرود استفاده نمود .
-10-2 میله فرود باید در طبقه همکف به وسیله یک حفاظ لاستیکی ضخیم و محکم برای کاستن
ضربه ناشی از فرود احاطه شود .
0 متر با دیوار فاصله داشته باشد / -10-3 یک سمت میله فرود باید به طرف دیوار طوری قرار گیرد که 9
و سه سمت دیگر آن آزاد باشد .
1 متر باشد . / -10-4 حداقل فاصله بین یک جفت میله باید حداقل 5
0/ -10-5 میله فرود در سطح ورودی داری حفاظی است که به دور دریچه مدور یا مربعی که به اندازه 9
متر از هر طرف میله فرود فاصله دارد قرار می گیرد . فاصله دریچه از میله فرود در محل پرش و
0 متر است . / گرفتن میله 5
-10-6 محل قرار گرفتن میله های فرود حتماً باید در پشت وسائل نقلیه باشند که افراد آتش نشان
بتوانند به راحتی از پشت میله ها عبور کرده و در جای خود در وسیله نقلیه قرار گیرند . این
مقررات چه برای میله هایی که در جایگاه قرار می گیرند و چه میله هایی که در یک فضای
مجاور باشند یکسان است .
-10-7 میله فرود می باید دارای تهویه مناسب جهت خروج دود ناشی از وسایل نقلیه آشیانه باشد .
-11 برج لوله خشک کن و تمرینات
-11-1 مشخصات برج تمرین به ذیل است :
- برج چهار طبقه سر پوشیده به اضافه بام که هر طبقه آن با یک راه داخلی باریک به طبقه دیگر
13 متر است . / دسترسی دارد و مجموع ارتفاع آن از حیاط تمرینات 75
5 متر می باشد . /20 * 3/ - ابعاد پلان ساختمان 60
3 متر است . / - ارتفاع بین طبقات یعنی از کف هر طبقه به طبقه دیگر 30
- هر طبقه دارای سکویی است که از دو سمت به محوطه باز است .
0 متر است . / - ارتفاع نرده ها 9
1 پلان را شامل می / - محل خشک کردن شیلنگ ها در داخل تمام طول ارتفاع برج وجود دارد و 3
شود .
- فضای برج دارای تهویه مطبوع است .
- محوطه اطراف برج باید مسطح باشد تا مانور عملیاتی وسائل نقلیه به سهولت انجام پذیر شود .
- در محل های کوچکی که برای ساختن ایستگاه آتش نشانی انتخاب می شود برج عملیات به
نوعی به ساختمان ایستگاه متصل است .
-12 پارکینگ ها
-12-1 پارکینگ های پرسنل
-12-1-1 محل توقفگاه اتومبیل شخصی پرسنل آتش نشانی می باید دور از دید باشد و طراحی
محوطه پارکینگ بر این اساس باشد که کارکنان از جهت پارک ماشین های خود مطمئن
بوده و نیاز به پارک اتومبیل در کنار خیابان نداشته باشند و از آن خودداری نمایند .
-12-1-2 گنجایش پارکینگ باید به اندازه ای باشد که کلیه پرسنل کشیک آتش نشانی همزمان
بتوانند اتومبیل های خود را در آنجا پارک کنند .
-13 محوطه تمرینات
-13-1 فضایی کافی و آزاد در محل ساختمان جهت محوطه تمرینات در نظر گرفته شود .
-13-2 مشخصات زیر باید در محوطه تمرینات رعایت شود .
- ابعاد ایده آل محوطه 31 متر عرض و 23 متر عمق است .
- محوطه باید دارای مقاومت لازم و کافی برای سنگین ترین ماشین آلات باشد .
- محوطه باید به طریقی طراحی شود که مقدار مناسب آب و مواد لازم را در مدت زمان تعیین شده
تخلیه کند .
-14 مخزن سوخت
-14-1 مخزن انبار سوخت برای هر یک از مواد بنزین یا گازوئیل باید در نظر گرفته شود .
-14-2 ذخیره سازی مواد سوختنی می باید با رعایت مقررات مصوب در این زمینه صورت گیرد .
-15 چاه پمپ آب
20000 لیتری برای ایستگاه – -15-1 منبع ذخیره آب در فاصله 12 متری برج با ظرفیت 44000
50,000 لیتری برای ایستگاه های بزرگ تر احداث گردد . – متوسط و ظرفیت 55000
-16 برق اضطراری
-16-1 به منظور آماده باش 24 ساعته ایستگاه های آتش نشانی باید مجهز به ژنراتورهای کمکی
(متحرک یا ثابت) باشند .
-17 دسترسی به شبکه شهری
-17-1 جز در شرایط ویژه ورود مستقیم به جاده یا هر نوع انشعاب دیگری مجاز نیست .
-18 سایر
-18-1 اختلاف نور
-18-1-1 اختلاف روشنا یی و نور فضای بیرون و درون ساختمان نباید به اندازه ای باشد که باعث
ایجاد اختلال در دید شود .
-18-2 عملیات و روشنایی
-18-2-1 ضروری است کلیه چراغ های ضروری ایستگاه هم زمان با اعلان زنگ عملیات به طور
خودکار روشن و درب های آشیانه نیز باز شوند .
-18-3 فضای سبز و درختان
-18-3-1 محوطه جلوی ساختمان که با درختان و شبزه آرایش می شود باید به طریقی باشد که مانع
عملیات و دید و حرکت فوری و اضطراری وسایل آتش نشانی نشود .
-18-4 فضاهای چند عملکردی
-18-4-1 در صورت استفاده مشترک از یک فضا برای بیش از یک عملکرد ، باید توج ه داشت که
عملکردهای مذکور با یکدیگر همخوانی داشته و هر یک باعث ایجاد اختلال در دیگری
نگردد .
-18-5 درب ها
-18-5-1 استفاده از درب های سیکوریت که احتمال برخورد کارکنان با آنها به دلیل شفافیت
درب ها وجود دارد مجاز نیست .
-18-6 تشخیص ایستگاه
-18-6-1 ورودی ، ساختمان و سایر عناصر ایستگاه باید به گونه ای مکان یابی و طراحی گردند
که رهگذران و وسایل نقلیه عبوری به آسانی و سهولت قادر به تشخیص ، دسترسی و
ارتباط با آن باشند .
-18-7 نما و چشم انداز
-18-7-1 نما و چشم انداز ایستگاه می باید چشمگیر و مورد توجه باشد .
-18-8 طراحی
-18-8-1 هنگام طراحی یک ایستگاه آتش نشانی مهمترین نگرش راهبردی این است که بخش
های مختلف عملیاتی ایستگاه به صورت مجتمع و در مجاروت یکدیگر پیش بینی شوند
تا دو عامل موثر زمان یعنی زمان دسترسی به وسایل نقلیه عملیاتی و زمان اعزام به
مأموریت به حداقل زمان ممکن کاهش یابد .
-18-8-2 در طراحی ایستگاه آتش نشانی عنصر کلیدی در نظر گرفتن مدت زمان انجام عملیات
است . برای این منظور کلیه بخش ها باید به طریقی طراحی گردند که مدت زمان
حرکت ها و جابجایی ها در قسمت های مختلف ایستگاه ضمن حفظ ایمنی کامل کلیه
کارکنان عملیاتی به حداقل زمان ممکن کاهش یابد .
-18-9 نمازخانه
-18-9-1 جهت انجام فریضه نماز می باید فضای مناسبی در نظر گرفته شود . این فضا متناسب
با تعداد پرسنل ایستگاه می تواند به طور مشترک جهت انجام نماز خواندن و سایر
فعالیتها و یا مستقلاً به عنوان نمازخانه مورد استفاده قرار گیرد .
-19 توصیه ها
-19-1 در آشیانه وسایل نقلیه ترجیح داده می شود هیچگونه ستون و مانیع وجود نداشته باشد .
-19-2 حداقل ارتفاع مطلوب جایگاه 5 متر است .
-19-3 جهت جلوگیری از سد معبر ایجاد شده در اثر خرابی وسیله نقلیه مجاور درب خروجی آشیانه و
اعزام سریع وسیله نقلیه پارک شده در پشت آن طراحی دو درب در عقب و جلو آشیانه ترجیح
داده می شود .
-19-4 در محوطه مجاوز آشیانه (محل خروج وسایل نقلیه ) جهت جلوگیری از یخ زدگی ، علیرغم پیش
بینی شیب مناسب جهت دفع آبهای سطحی ، می توان از لوله های آب گرم در یر کفسازی
نهایی استفاده کرد .
-19-5 در صورت نیاز ، اتاق فرمانده ، رئیس ایستگاه و سایر مدیران ارشد مستقر در ایستگاه می تواند
دارای سرویس بهداشتی ، دوش و رختکن مستقل باشد .
-19-6 جهت ایجاد پلان باز و فضایی دلبازتر تجمع فضاهای نشیمن ، غذاخوری و آشپزخانه و ارتباط
بصری بین آنها توصیه می شود .
-19-7 فضای کلاس درس و اتاق سخنرانی می باید دسترسی مناسبی به جایگاه وسایل نقلیه عملیاتی
داشته باشد .
ایمن ماسک آذر

حفاظ تنفسی,خدمات ایمنی,ماسک آذر,ماسک ایمنی,ایمن ماسک آذر,ایمن ماسک اذر,imen,imeni,imen mask azar,imenmaskazar,

imen mask azar

مشاهده 931 مرتبه آخرین بروز رسانی شنبه, 30 شهریور 1398 15:25
مجموعه های بیشتر: « مقالات ایمنی صنعت »
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید

تهران خیابان امام خمینی کوچه جهانگردی-پاساژ نایب طبقه همکف پلاک 6

09127106828-09123138142-09129213642

66170854-66170973

982166170973  : FAX